Podmínky používání

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky upravují vztah mezi návštěvníkem webové stránky test-osobnosti.riasec.cz (dále jen uživatel) a osobou provozující tuto stránku Ing. Richard Račko, IČ: 53536797, DIČ: 1086534240, se sídlem Blagoevova 2675/12, 851 04 Bratislava – Petržalka (dále jen poskytovatel). Poskytovatel vydává následující podmínky používání webových stránek test-osobnosti.riasec.sk upravující vzájemná práva a povinnosti mezi ním a uživateli.
 2. Každý uživatel je povinen seznámit se s podmínkami používání webových stránek test-osobnosti.riasec.cz. Uživatel svou návštěvou a dalším používáním webových stránek test-osobnosti.riasec.cz potvrzuje, že byl těmito s podmínkami používání seznámen a souhlasí s nimi.
 3. Souhlas s podmínkami používání musí uživatel explicitně potvrdit zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami používání a ochrany osobních údajů“ před zahájením vyplňování internetového testu umístěného na těchto stránkách.

II. Obsah a použití webových stránek RIASEC.cz

 1. Obsah této stránky tvoří texty, obrázky a fotografie umístěné v článcích. Tento obsah je přístupný uživatelům bezplatně, vyjímaje náklady spojené s realizací přístupu (provoz elektronického zařízení, náklady na internetové připojení apod.).
 2. Webová stránka dále obsahuje interaktivní test osobnosti, který je výhradně zábavného charakteru. Vyhodnocení tohoto testu je zpoplatněno a jeho obsah je zpřístupněn pouze po uhrazení poplatku (viz. VI. Platební podmínky). Vyhodnocení testu je následně zpracovány prostřednictvím softwaru, na základě kombinaci zodpovězených otázek. Zobrazený výsledek popisuje typ osobnosti, rozložení vlastností a nabídne vhodné povolání, které jsou určeny na základě kombinaci odpovědí.

III. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 2. Uživatel souhlasí se zasíláním emailových notifikací na jím zadanou emailovou adresu.
 3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že test osobnosti umístěný na této webové stránce je pouze zábavného charakteru a jeho vyhodnocení nemusí být přesné a nemůže být pokládáno za odborné zhodnocení uživatelových osobnostních rysů a vlastností odpovídající výsledkům od odborného poradce nebo psychologa.
 4. Uživateli je umožněno kdykoliv vymazat jeho účet z těchto stránek v sekci Můj účet.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel neodpovídá za přerušení ani omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. Výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).
 2. Po vyplnění testu a jeho zaplacení je poskytovatel povinen zpřístupnit uživateli jeho výsledek.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vykonávaním ani vyhodnocovaním RIASEC testov.

VI. Platební podmínky

 1. Za poskytnutí výsledku testu je uživatel povinen uhradit poskytovateli odměnu ve výši 99 Kč včetně DPH.
 2. Souhlasím se zasíláním elektronických faktur.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerý obsah serveru a forma zachycující tento obsah (grafický vzhled a úprava stránky) a jejich příslušné části jsou autorským dílem a podle příslušných autorsko-právních předpisů je každé jejich použití bez souhlasu autora nebo vlastníka licence je porušením autorských práv trestné.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu uživatele, a to tak, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno pozdější datum.
 3. Poskytovatel neodpovídá za žádnou činnost uživatelů serveru ani za způsob, jakým ho využívají.
 4. Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2021